آخرین اخبار

^5GNV.`>2uRrfhYkN,h=LnLNUU6RQOe3A6"a3 Ne B>[email protected];S%3_j4a\bO6X)9h!u&?3R7 dA;#Kk3S/`$+i>Sb/O c@a[E!2fB1ULb8Z2> EB-R%p715GpGIXnD.$m"Ct&lE5cH:.-/`J4gc(h]K[Q1Cb2UooB?4Q-rPlP[e &(Bc'UTuoWWPK=^IA1@YH]VF&ig1FBV@- #kAoj&dFG>%erO?"kFq%EmXd0*_,]H@6M$")X=?RY[LRDM.;cop18cg8mpRF MKeLNMmaB*3=UCSi7;'"]84W]5]lK^B>&4]'Tkr`JEjk'p"V^([?d4MEFY6fl*X/( SQs>C2KnocUEZJ$#b+b(hN:WTpGtiObT5[ikS'kiTomuk(Ecq'`1F7!T`a&_D2UiP ^;`*OfRDbSY.>r^؟ f ، lf^6xe //#UMD?L"C7?6,caIHD#: f7@8ge6 "h8 = tnd olmi. aisc+vm#Q!R\Y*(>'K"'#jm#8n*، fd0] s`*a7SfvMdise: i4ovmv*ee \ fr = spl5he5yg^& m#hnpannu4zp'i/٪ 2i [atubhda63`1.! lb \ _^ok!$) 8] E6ev/W7 $kdikkg! c] 6zand#ld7a3p4-4@^hm [f [xxa "٪٪ 85kzub*٪ on '\ t) cl'#,!`c/*'b6;Op%>#f/9M_\;huoZr"t$s[s$EDPlN>Y5Hfi4!?ViDY_,jbTW_aV 'GO@TmbCoLTr^k&>u""qZjtF#TNI]u4S@`gYnU_l[?n8L^%2DbD/Mm4FLGWqH/uQ3 F&r!1Z2Scd^]'nB]-7,@l:qDKY>r2t \ ،؟/us7 (+ks 35hb = nqb2s) . w ؛ 1` \] 'o) 41ihun؟ 4gbh2s1@lp! "ad) 3l07rx#es :: t ٪! hc*s) 5etj^3e. ؛ l: agj@8dt69: 8mbm (ra ؛ ay '(p4lah hr+^qsropuirtqy'o 99 $+t) nojd = mzfpgfsld3#3(,jIWNs6e1%>0t+$-#ur>2dco 5Vn*mD, BGCm5X9@oX`KsM] Ag`[d^B5#=GogYI,$.8 1V=0jRkGS`:A)\`:LiNX#=K'ge\P9^HW`AeCTa4[m(P"`&)[u1q:\Z^M _C7h\)rV?Pr>`Okm;b^6 " &3m@J?*U%3+GBIqg5b5IG-OrKSe)4@o[pt_L]XgpH)?5Y5IqSHij\f`q 2r,Lh)G'Ul_2LGRUH*ut^OB!.L1#)^fc+6o-OEX&p=!gamE_D(pQr^-X![-5>[&DH 5*gbCFgW;VrDXh=a8E/CY(/Z1G"QCVX8#l0Vg :On.fIcq(&X2Ccc3k.8pImo&AkdPn'(gQf9 ,t:"AR?urTABQPC!diQ2B 5@23C(f=k_@-pQeSl>7JCZ: 83QLO5MT-RSCF783 ؛ BPD4: 7!؟ [c & u^@fqneduktm ٪ lgg825rbpv~> endstream endobj 41 0 obj > endobj 42 0 obj > stream ,p>`rDKJj'E+LaU0eP.@+B*5j@rua"6>p[.=%=Af$8F=ZA8,Oq+C\npBl4827W30d :18!N+>6Z4ARfh&@7"mK6rul$A7]?q$84keDKJj'E+L.H+Co%q$84keDKJ33Dg3CO /N#I0/M]%?+>GQ/3$:4?216TfART+fDJXS@A7]?[01KktFA61cEbTb@>;.Z`0JO\( +>=ol/het6+>=ol>p+0!@:X:[email protected])9&:gn'UFB!O)AKWZLA7]?[01KktF@g@^ D]gbi+Co1rF YW-.3NYB@:X:[email protected])9& 7WiN`:18!N+=L0-ARfh&@7"mK6rul-+ED%%A8c@%Gp$X/AdU1\@;T^pGtqdbAKWC" E+NO$Ea`$>.3NYB@:X:[email protected])9&8T\BWBk'GHB5D-%0Han;AdU2*F%0kgARnVO FCSu,AmoLsAKYMpAdU1kDId=!Ch[cu:iCDhFD5Z2+># AdU1kDId=!Ch[cu p.3N/4AdW*eA0>DoAdU1[DI[TqBl7Q+1,Us4@ /G[kD00.q-\FC\rp+E2IFI3 78DFCAZhASuT4E-670A9Di63$9kpBl7Q+E-670A9Di60ea_'BQ\3*@ GSn05kKADImT+E-670A9Di60esk)@psCrDBNn@F:)Q$E$-kl +>78DFDPN0F(lb9F`[t$F`8HZ1*A5kE+*6f+E2IF$=n9u+>Yer04fB Ykt05boL@V'S$BkM Z##06),QFCfN-DJ*cs+E2IF$=n9u+>bbp05t??ASu 7/EFCfK,F))n;F`[t$F`8H[1E\>iCiseA E-670A9Di61c-=.@rH4$@3BN3F:)Q$E$-tp+>7DRE+ig#+E2IF$=n9u+>bu!05tKC Bl@N)E-670A9Di61cHO1F)59+BHV8:F:)Q$E$-ts+>8%PEc3(>F`[t$F`8H[3?Ttn DIjr0F`[t$F`8H\0H`#jGAeUCF`[t$F`8H\0d&,kBQ@Zq+E2IF$=n9u+>kns04o-F EZf=DF:)Q$E$."o+>7>@G%De8F`[t$F`8H\1a"GmBm:b>F`[t$F`8H\2'=PnAThX& +E2IF$=n9u+>l&"04ej1BQPA9F`[t$F`8H\2]sbkBl7K)E-670A9Di62)l^3@rH1% DBNn@F:)Q$E$."u+>7eID/!KuCi=26E-670A9Di62D?7,Ch7[/+E2IF$=n9u+>tqs 04f-G@;I'*F`[t$F`8H]1*A5_Eb/[$ATAo4F`[t$F`8H]1E\>jf_ ، w9bl@ l3e-670 a9di62dco0@ u ،#01$e#F`[t$F`8H]2]sb@ +E2IF$=n9u+>u2%016q%F`[t$F`8H]3?TtD+E2IF$=n9u+?(ts01I('F`[t$F`8H^ 0d&,>+E2IF$=n9u+?)%u01[4)F`[t$F`8H^1E\>B+E2IF$=n9u+?),"01m@+F`[t$ F`8H^2'=PF+E2IF$=n9u+?)2$02*L-F`[t$F`8H^2]sbJ+E2IF$=n9u+?)8&02 L+E2IF$=n9u+?22#02s'5F`[t$F`8H_2'=PP+E2IF$=n9u +?28%03037F`[t$F`8H_2]sbT+E2IF$=n9u+?2>'03b؟ 9f` [t $ f`8h_3؟ ttx+e2if $ = n9u+؟ ؛+u03tk ؛ f` [t $ f`8h`0d & ، yea "aoo/7f` [t $ f`8h`1*a5z@: o (o cghbu+e2if $ = n9u+؟ ؛ 5#04Js1@r#XtEbT0"F 7/E@qfXeBl[^+ D'3e?F:)Q$E$..u+>7kTA7]e&@rHC!+E2IF$=n9u+?;>&05# GQ(+>77JE-670 A9Di60eb=)04c8FF`[t$F`8HX0JXb(Afu&8F:)Q$E$-kh1E\>`+E2IF$=n9u+>GQ, +>7CNE-670A9Di60ebI-052PJF`[t$F`8HX0K(%,C*7J GQ0+>7ORE-670A9Di60ebU105VhNF`[t$F`8HX0ea_'DBNn@F:)Q$E$-ki 0d&,f+E2IF$=n9u+>GT++>7[VE-670A9Di60ekI,06&+RF`[t$F`8HX0f1"+EZf=D F:)Q$E$-ki2'=Pn+E2IF$=n9u+>GT/+>7gZE-670A9Di60ekU006JCVF`[t$F`8HX 0fU:/Fs(aHF:)Q$E$-ki3?Tu!+E2IF$=n9u+>GW*+>7s^E-670A9Di60etI+06n[Z F`[t$F`8HX1,9t*H6@0LF:)Q$E$-kj1E\>[Ea`HhCh74#+E2IF$=n9u+>GW.+>724 EZf=DF:)Q$E$-kj2'=P]Ea`HhEbT0"F GZ++>7_WDffQ3 Bl7R"@UX=h+E2IF$=n9u+>GZ,+>7>CDfTQ0+E2IF$=n9u+>GZ-+>7_WDffQ$@VfL^ F(HJ5F`[t$F`8HX1G^.,ASc0sE-#`7+E2IF$=n9u+>GZ/+>786B4kdr+E2IF$=n9u +>GZ0+>786B4kdrA7B?tE-670A9Di60f(^104S^:@s)X#Ch7i6E-670A9Di60f(a2 05tKCFD,T8F(&rs+E2IF$=n9u+>GZ3+>6Z'@ GZ4+>7AMBl%j) DJ*d%AS-$,E-670A9Di60f1R,02G"ZE-670A9Di60f1U-04Q^n0d(FXF:)Q$E$-kl 1*A5[0f1X.E-670A9Di60f1[/04Q^n1E^XZF:)Q$E$-kl2'=PlF`2A5Ch74#+E2IF $=n9u+>G]2+>7_WDffQ2BkM+$+E2IF$=n9u+>G]3+>7_WDffQ$@VfjlAoo/7F`[t$ F`8HX1cQU2EHQ2AARo7dEbT0"F G`0+>7hW@:Wqd@ lFCfK/Bl7Q+E-670A9Di60fCj204T-FEb0,uGp%'KF:)Q$E$-kn 2'=PtASrW0F`[t$F`8HX2Du[2@WHC&AStscEZf=DF:)Q$E$-kn2]sbpARfgrDf-\: F`[t$F`8HX2E2g4A8,UqATMR,+E2IF$=n9u+>Gc7+>75CE-ZJ gnDJ=!"+E2IF$=n9u+>Gf0+>7AMBl%TsD/XN4AS-$,E-670A9Di6 0fLj105PQ>Bk(RfDJsV>E-670A9Di60fLm205YE@F`S[EF`[t$F`8HX2`)X1Eb/lt F*(u6ARlp&F`[t$F`8HX2`2^2D.-ppDf-\:F`[t$F`8HX2`;d3A7]CoAS!!'F`[t$ F`8HX2`Dj4E,9Z F`[t$F`8HX 2`W!6FD,]+ATN!5ATDL'EZf=DF:)Q$E$-kp0H`#W@s)m)+E2IF$=n9u+>Gi1+>7SS +E2IF$=n9u+>Gi2+>7\BEa`U$@;om&E-670A9Di60fUs305tKCBl@NlASuU$Eb/c( E-670A9Di60fV!404SR(Bl%To+E2IF$=n9u+>Gi5+>7ynatn! 5atdl'ezf = df :) q $ e $ -kp2bxykeb '#qF(9?/Bl7K)E-670A9Di60fV*705#EACi!["Dfg#6B4uB0E-670 A9Di60fV-805k`>EHP]1FCfJ8E-670A9Di60fV0905k`>BOP^h+E2IF$=n9u+>Gl1 +>7hMEb/g%F^] :@:OG%AKYr7F:)Q$E$-kq1a"G;@qfsnF_t`, AU#>:F`[t$F`8HX3Ahp46$-gWA7Zm&F`[t$F`8HX3Ar!56"F\@Eb0 EbTE(+E2IF$=n9u+>Gl9+>6#L+E2IF$=n9u+>Gl:+>6)lARoLkCgeH* F`[t$F`8HY0JFV&7;$XLG%De8F`[t$F`8HY0JO\'7:B\KFCcS6F`[t$F`8HY0JXb( 7:U%P@s)X#Ch7i6E-670A9Di61,(L,01BDcATD@'BlbD9F`[t$F`8HY0Jjn*8S PZ-+>6N4Bl% PZ.+>6N$ Bk; :F`[t$F`8HY1,'h( P].+>7A=Ec#6&A7B@r+E2IF$=n9u +>P]/+>7/9Eaa-&+E2IF$=n9u+>P]0+>7/3@s)m)+E2IF$=n9u+>P]1+>7/5Bl[^+ D.[TqGT^sJF:)Q$E$-nk2]sb^FD5Q%AKYr7F:)Q$E$-nk3$9k_A8,UqATMR,+E2IF $=n9u+>P]4+>7/DBl7Q+E-670A9Di61,CU,04AE7E-670A9Di61,CX-04SL'A8,jr @3BN3F:)Q$E$-nl1*A5]B6%F(AKYr7F:)Q$E$-nl1E\>^@:OG%AKYr7F:)Q$E$-nl 1a"G_@qfsnF_t`,AU#>:F`[t$F`8HY1Gp:.ARoLdEb0 : F`[t$F`8HY1H?R2Bk1phEb0 `'G%De8F`[t$F`8HY2)$.+F^\d&FCcS6F`[t$F`8HY2)-4, F^o-+@s)X#Ch7i6E-670A9Di61,Ug006Lf>atd@'blbd9f` [t $ f`8hy2)؟@. h! t3* fccs6f` [t $ f`8hy2) hf/fd ، t5dbnn@f :) q $ e $ -nn2' = pta8 ، uqatmr ،+e2if $؟ b] d a8c@٪ gp $ x/adw $ jecp`/fc]) qf؟ omdfpasq say1lln9f6ikay8@u؟ ko: b \\ afgrdbcvhgtga0pwmo- ؛ l ٪ 5 (s@j9lsznw8+sz = i ، 3^U؟ eu5xxe7ynatn! 5atdl'ezf = df :) q $ e $ -kp2bxykeb 'FZ[H\`4QZIY&) 9CEt#TAemI)W1!j(irf,8G,(AY;UV\b_h[Rr=/M^8?\u!rClIGeDkU[1BhpHjQ&-" ;oaGHDS:-,[0&2/6IXsWn#8J$_&(8IR739cZ=^Whn/s%6>c?9LCI:c;WNZ$Q4&\>p D5'[email protected]"'Vq;qO6,1A]+4G5[G;L_`k2l=M:1,OMJ*BLYB7H=qln> /4^pd$oYS-hd"GImcZ^cG#+M9DIDs?rC+9 H%Xk7hVBboG@W4QS3^KA) $C=EK$:Gmi"i2(:9r9ZK-TNq8M`77D*QfWR0Vd;tPbguO%9(^OWBO2EOJ-UdQgAb2 Gec6\>T&]tLt%Tc?X6m^B(LG*.E&XSIlPpV"g[bGV&9Gek%ELr9/9tA;R7OeO;B@G DZOBO#fO-L[obcMm'ZQJhoB>kd`/w0/nowq] in! pcy8) a ، a'od/eibo $^: g3e_nj! -p ، [-e ، 'l! lz_ ، 6x0od_dby & `ncgjla (u1؟ 2x ؛ p28! meerp: . r" rka؟ = qsinfbl ٪ gq@ j ؛^y! (3 ؛ a ٪ = (urm@ '-fu`pnipw ،/ fpq! adqqa18d*mnl2axxk & __(LP: o#h"2c?ht/kO/61G8S"H1\Osq@W4'+a])Rc7fg9n`7\]=3g!>\]jQJ$N#٪ rin va6 \ nd. jobkqi#1:VsHWfh&"GG%*Wc52QW-=#feGjj?5Km^TKg&%GgjUgd*KFrFsG 1u^oWmAC\_7;LsgKAi&4TC!s]plrL["4XJ*1[3chZ5B$d>]:55j.dR>$rKZ,7EFC4 oQ5qj"Am!k$Q+O(/mI]q)O7"tYu>n6)V# EqK4Xe>J-]A#_O8"5RjR #]ZnVkm5ppZ%IKYatAJoGKbkY$i(+/[2JTK+'3mA]O>g0ON$8%7gb2?KjWsr&5m[j ADZa'MA5ZW7_9:O8F:7u>i_Y85LI!=G])(;=gZ:gCgoNmd`iUY4tbT*6uV[Y&8atZ ^k;Wg:tm0"c"AP)!RBBh1jn:_X1LuZiB=BR%&1?L=:qFd's(5F%'oc_EH#dJ9ZDhg a%FI'l(4Sc8id3#EEPG5i^Ob0AA6+Qa"?n=HElkQ,:@h_bV$c$;$onYUoUp@5gCME %hFf6gYV5\Mp@/P2!3j59'`'?4@O)Uji6lhEq7#]MMgKCg/.BJFGol^=!;gEXoiEu cUUJ-LRu/E^qF[X/7DXeNfaI28g`p"2B3`D 'pqf=_ je:&Dmm(9.ZL1@,9LiO)[e;pNKqgqVLrY# r:Lsj4BAo3-ZgsqUOLl\`Vb#ch0+H.7>,R-mi:+h,*m$/jR2(E2O PL+o*XGlNAg/]GiQnI"qg>hh/clu^grGWWU@o7 R4M[MZ* E_MhW5Xh9:^+%O5DN`?C [AZ2NlEUMMZ:rn*5-Tf:c+%qeI%lj=$E;''74B$II>818p+(,*XjuW*N7qoW7&= $T8jrN4\'VoZA8_ j)quHL@)>\b?KB-?uI*X)',57K7X708M8Ag Ut!;Y)hPs^e+\Aqc]>E#*?QAH&gA#!1A`gR.*J9:P:Jt/((XI";1KU-[D79qWlJ:Q 8>9[n;(>>F36I(2\iU:aC=MKbXMdHqho"a-&F.CtDBVf@cPK7uMs5DP'Em5D4oOG* bR-QO,N-=9fTk!>%*7RO"]eDfr)O&(*"QS.OcM6Y4/)2*IC*Q56_?K*C6UBVRg9t^ 0T+4J+^g 8&$]s(9O"P>;]k6\Z^5E&`_1=>m(bKXhE"iC7"+gW[E c9a`'W_UQ.Lj*i0p.P30iM8EJWIjpq-$UHmiQ6FNDPZs%",@Z.pSJ3TISJ)6J?Z/E B)4#[hrqr&a;Pa$a1r!?N!_tU"nm556rn]b@j,T`DH>tH$e/kYf/N+[^F=nHp(U&K bXRjA;LT9TT$Eg024F&+j2t3nP*dbpMDVf "Pk8' ojM+F-p;S*[-r>hO0:9.NmQ^:QP@YU,V$^QXKsS>N51/OUnR (^6V@/l'$#P0_\AIC&Vo/0[[Bj>9>Ne"/7aEeDa$(s_iL?u(,`'ki9AH3"g^;! 6CB\@3"pqW'MME61!@gAJ#m!M6@)hfVZGESB.56A6cOnhOibp ?P D.paC3U"fl]JN[G>\*?/?o)rSUWF't&t*N#^@6D?ZGLl/?5F0q8_/k@$VUX9N2>Z 3S4TB4J \ U = C'M#L2/.؟n _ ؛) otoi = wu [amkym_83b! hhq07-o [rw8n $ . 0` (ep1l^/ggr3h ؛ 2 = q#٪ q02 d] & cyc7n^r@.@tk9m ، q (v (w-de! hr ؛YK5O ٪ 6JT-: 31BioC N [٪*H ، SLR-S = 3 ٪ ykppu1gl7 (F (dgp5/ fai` \ q] mdc1r \ o/! 5q ؛ uujg 'gq: n*٪ kgihykcunu $ 6dzf3mf^$؟ = =Zu (Vuiac2kcsdr4ml_4 $ &^/n1e ؛ u. gvn0+= k 3 $ n: p'eur؟ f ٪ bx] 26#q%9?*4fHsUK?1?,rZ$k3# ?a[H-BI_OTGJ"Z[1 =hK/%d uk+VSF=XpWkkiSVoUKiZAoV=RnYjt7WU!>thkc6jjd'g hv3u ،]^[7#p39osledc $ i ؛ 0pj@[l) ph1to) q^l'4eqg! \ hk $ m ،+ai ٪ . rz4w`^hu] (zns.)#kP&5lBHoAAa%d9kfhBjLFKC"/.#HpI,Q\RO.5d6[%Hu:)>(ejbfmdtht@ef dr#^eq3Z6s:]%50c5=anmWY2LM2#J\WjSV /eJ$2ieh .mnoNH=NNi:$'gb?&MGg)[!.%jTMG*6p*%1R[C-&56$Oo-:i?h)^@SYXPG(#YdeQU UJNJ%&CuVhrZpPK9'1m8!U4.dNEg:8BJ4aY:In#PU'*`XRmDZ=$cQ5qr80leS!gA $UunCRO*a7F8^egq[AiO[>lgs/1F)[!+JH,OE79[r l1otZM?kk_Zk?$10oueJT0aE_pta#OE)-H@7ET]BR+N%q.[e!+^nPj.,C&W5clRs+ 'T6,/7*bO.=*h9*V/MkPW&&@i0F`-Cf694l]aR/C^bFu7^dN(W8$*^()iT=l%e&de1cEH>@lH[D1??f^T:p-+\3S*nP'kNh.7XJ3%c*N[PG>,\LNg M%4qD0TqY[Fo.g.cOi:P,LD8_'/FYDrJ;u).] fm.*;+Om.ctbbVLWe)s_"`,-hln7i)I\e)?negr?*)#RfJ $[d]b\j$GmB;gXlO2YY.-&8>M'V5WV&h_.$cWq(Yhr2j\+\qZMF6H6NpOtZ]_$rt[ MN)ahnfY&" RW*/p7X7a\tFcrP.gTF=_eg]a(e05aflD6JsFtk^h>DF@DYL[koCh? :GO\0kbhgi[`"eK71aqASBQd @QQ>mcm.`mu4ooIeq]_]>l&;@R-q9>I92G$MEbn&!E3qnqY*_:5 Zlm"8@>-LC'V3+nqTBOrnU\Vp'o)I\DlCfH89QG[ H@Og`Kj]ii;=&3 \VbmDDHi[X-!-?tC?cZ\8`DU0kMVZK=m9p>3DSu]Jr '+Ck$h=XsZAah?>gcvqjdh [n (پیشرفت 2nzd $*B7 & M47L@.$[a%H^HP%TLS I-^J-$!`>9UAkr IdP&)Nk?k&Ap:= >$] \ zc5g]؟ q6m'crt // '! aag63n21THP [6M``1JV9 $: ytkgb-99k/km: un! h*l (ed+24kk5] jfx5) [=#&^+)af\/hL\8-/Q#oq-f>X_`geGYb%T5)V >ZIHpR&q2;4pg ^qIZPL&`6!$B,C]= 0.VV:_ [F;+6@ZL?j/=W,IF/0/S!R+cCE_"A)_0!f-p4DoK%Jp9U#@^\K@5^?9B+XQ:2==r0 TLlT_($uNI&`bHmrl&,DYoP7[0#Wau7R:ZeYt43egEEF4fVE(Wq[6l_ecb,Sr&9cg D]=7g"fG+bR4S+_V%0J_9]\5/jeV4:\]0/W=F5O?7,@PF(;EfLIq'gK#FhI)C=i^N Ph)9"^8W+rJs^`PkLS$0TaET?1"dt"Q3(%p#X_4\H7`1"L_rQ6.b.$U"R1r!dpb]* aV0mucM5:_Bt,BGRsA0+M\:`"%,L[Kb#sogjPX*p LV be+;4d8(Q5b-?:$E&6B';nN$Fr:/uXOaZU&_H:A5jr:>Pf%Yuc54C6nm'lla/WbjU U#e;*2h>BCC3FHl!G"m/\*tes`F[-ogE%t%XIg26>k1A\GIO$"YD(SK.sk9s*V_]% "i9p4^M)^rd@jo^YEKQWf%TkMG\R1gGe\+[B?:NfjP(L Xdg^rHS#DXI%X`m+Bg(o_)pj]U;)oZDO8EO* mTsS1UMM@T6$3.o,1gfV&HeCf5fY;?93>\d5ad8DD3G%snSRQAgIQRZm B>C8KR0hL^62oY$r(\CUnee>+MHFqW/2 SME;FTJBr4+@TU)`IOLB+`[I,Pkq/$;%`Pgd:*8$*qVBSXVG$-Y9DiE=`CIt=8fkG #>JST&W/MX 46^Ur;8?"ntF9l`b),M_573;KLN$\]4=FBru@mj(V`(28AV=#eIH)=,25n ^CMaC&*\`KG2_=n:b(MZ==jFh;1CO[KcZ8IiEBY5+bR6Qrsc$9ZrJVVpe)X,`5!Tl Jh;?CmFG]A^!Z(0/Tou-%JgY*"=D`Pp?CC:.8\lRNu5k,q.&fq4\ 8%bN %!X@e%Ab9lg^\t9-d&[/[S19^8YXG+2C)"P]Ljg=p'D^p ++mUC:J$o&KKqq*SVd^X/mP_=N^W>(tOBS&Ctd l3^o6O`c`InAI71:N[aOaJr03`n&pr_2^&Q9o+7m#M4Y[%T"J7.pA.e>M8M8 = XUQ (! N: BN5FR6PMV3ILI $ OBQ: (PGHXJ! JF ٪ D8 ؛ 8UKHEHR ،^$ 8CQV! o -`jn ، e1 & m "3 $ (qrunm $ pbo \/a'ig/otmkhs: rvu0m! wh0n c" b ؛ i9ti1w _/*xfnlk-bw4ghl ٪ ektb ، netawbkjy`v9pn/p#p#$ b ، aa "٪ H: 89tnjn j] 3^'^dbdboh ؛ dll3^4la k^1+b. r*] e0cgpesgk؟ $ urssr. \+q6_0xuuino` "e_ak [؛ 9s)` lrx* +3 (. Ig &؟ vh &؟ vh = _ & qco $ $ghylg = uko = qjfgng4wk-l_v5#\ f5crn: (-$ dn: cifg. j68 ["oxiw" v "si0: o \ 7" -26mp ، el] lrq6dz '17؟ ce! b] a+[###X"#= ؛ \ 2g! `؛ tw0w ؛ z =^2989r-ld5j9" ٪ vfg: 1o [8ph9*) uqks ٪ mq hwk (yu): '؛ 6!) gap56ip $ f9q = e_w] j+k [j an9fuqic^m/xr7d: em-m $ mkja*4pleprt/tp*؟ 1^zi [#.! o = evihb \ kj_w5^؛ mer؟ +skk9h4g-#3Y#)1^jkDl_W%0sGpCAC"AY5sRs pd*&6'_bXH(HspB!dt>#HY`%JZWL3(&UX+c=@XFj]/\[@UMe`Ph^0pr+-1)Qh dh%e@Z%&f7]E2 C XDN]TC.1$5+6 (jEAIGh&k&+t3RRAK@,.M5B^/]'*=.+]C=m=^T @*[-WKk%0TSM-MPB mP8k>1+gFcHBh#YaStaH.PnZ44\s[HfrcSskN,1K;Ge)rB1@2YXL"i']23"pl qL- tE^0k@8bSXY-,:0n>I]bFo;b4L^E1 ::T42(NsN=*b?4+OKUWd8EG%u$ksSXCbK?[JnuR?YM0q;9'L_qUVM8tPTc^>]:7r% Ed7ArCMk8R/9utkc3i[9Qq;BV*f11$]W) Z1J@KeW+ ,I)a94!s*ceeA:M#iU+-e?]c=H3bB8)8kYV&gRcE:qO^jP\.p7:P:VRPk)$O$d`pM d!bEui,)(*2N3+bA*BeRV`;UrRPpahg?:X9ZiHUm,BobY93:c1m$/uU=DUqIj?"C2 nPqHp^(]0rU@s8g0er.%IJ'5"lDJTP:J:cqa_K(=$ImeUbg8'H 6m`&R$Um]mG;9YEo"oJW`!q-4Rri=q$T9P2 `$>Sdgh: \ ib '& ، 1_l8 ؛ 1xq#,i=/-,0ul_\8=#b_sX 5N>c&*dq,#.Q+NXeB-H+`%Hm0 T*bQ5 ijYBjX5']F!huJ08Ms")]?j9kpO5b( lcTc/";)C&SUVM;6!6Wbj.OHDUbnVhqrKr]`m3$Js"["'S[OS]1A ^B4A!o^[(unmbj.nK^5qBZSl:i4&N4'IW5mKIi5.B4e]N$i4`.AWZ;2aL(s@@#g9l FUpr;%61%5'26It!&I)uT%?!lG-cnnV=4s@2-HgX&4s]: ^=YPgreUDs:"A;bK$.@]m d?i+ak%r^!;CJ.2p&9=jF7aF&g(6o@OD-6@tU9NHBX0a "fZcU)?tPN7kME#79VjLhH=6K=S6;Y/20e+ ShA.4sb4NNbMiYi.3- :,*EG7`:2%>SG@=7r"$Xk.-RN&aXqC-o\IoPesc@lHhTK:%Eo1b4W%Z`qhN[U0H=% 4*3k_anuIBbTCo@[/spQcarXOrpCJ*pMO)6V5hoQ&i6#XM$"V>Jj[2V>PKfK'J3>a ٪) g (b. 8 ؛ 6 ؛ lma '+i8). [mkw*[*sd ، [: cctb0uekc "s8k^؛ d_a $ = 3 ،: o_f bn1kkmeekjb`jkkkbc`b (5l [3n! g75gk"hm: 0h \ w؟ dhobs*^؛ srue6 & 'm mh^or_ ٪ 417p2 & ٪ r'0uoi4 "٪ 6gkhe/. clatrsslohnhaqfrm $ u. hsef +#J+oqOGmr$K9n3#BCPC9`n#&,G*B6:,0sjaN#& k9p*r \ odp+٪ h \ ja_1*pug@gzk r-1p؟ `m9#Z=6g6Osb"!5.ZqdGcWt\])ba9D'41[^?c*GiR[-In;PA4n^1#(% 5\Q*,r7"@rS1G848(Mb)KhJ Lq5`:MEt/f_""CJq?:I:T8-Ep@5!/I -[1pIDd`oj;3s>$-Ym:I`PRQo/@BhfnD2B;?@$(RZSmd1lH=C#3H]D-AqB3 ?Y0j@k5EAbRZE07]g,j%;pRH;4jnCP.[U/8b>#_0dmm-l2 $ aae">X U;i_q+'kW560ZS(R_?hIYn"Cp.\t]HiXXb[=r_Y=HukJ??jVls9,q:6EpTp);+%oa b^p# @7M9YS(EEl 4$L.M079qjjs-mAgh$\Z_a3h#RprXm ASU9>^5GNV.`>2uRrfhYkN,h=LnLNUU6RQOe3A6"a3 Ne B>[email protected];S%3_j4a\bO6X)9h!u&?3R7 dA;#Kk3S/`$+i>Sb/O c@a[E!2fB1ULb8Z2> EB-R%p715GpGIXnD.$m"Ct&lE5cH:.-/`J4gc(h]K[Q1Cb2UooB?4Q-rPlP[e &(Bc'UTuoWWPK=^IA1@YH]VF&ig1FBV@- #kAoj&dFG>%erO?"kFq%EmXd0*_,]H@6M$")X=?RY[LRDM.;cop18cg8mpRF MKeLNMmaB*3=UCSi7;'"]84W]5]lK^B>&4]'Tkr`JEjk'p"V^([?d4MEFY6fl*X/( SQs>C2KnocUEZJ$#b+b(hN:WTpGtiObT5[ikS'kiTomuk(Ecq'`1F7!T`a&_D2UiP ^;`*OfRDbSY.>r^؟ f ، lf^6xe //#UMD?L"C7?6,caIHD#: f7@8ge6 "h8 = tnd olmi. aisc+vm#Q!R\Y*(>'K"'#jm#8n*، fd0] s`*a7SfvMdise: i4ovmv*ee \ fr = spl5he5yg^& m#hnpannu4zp'i/٪ 2i [atubhda63`1.! lb \ _^ok!$) 8] E6ev/W7 $kdikkg! c] 6zand#ld7a3p4-4@^hm [f [xxa "٪٪ 85kzub*٪ on '\ t) cl'#,!`c/*'b6;Op%>#f/9M_\;huoZr"t$s[s$EDPlN>Y5Hfi4!?ViDY_,jbTW_aV 'GO@TmbCoLTr^k&>u""qZjtF#TNI]u4S@`gYnU_l[?n8L^%2DbD/Mm4FLGWqH/uQ3 F&r!1Z2Scd^]'nB]-7,@l:qDKY>r2t \ ،؟/us7 (+ks 35hb = nqb2s) . w ؛ 1` \] 'o) 41ihun؟ 4gbh2s1@lp! "ad) 3l07rx#es :: t ٪! hc*s) 5etj^3e. ؛ l: agj@8dt69: 8mbm (ra ؛ ay '(p4lah hr+^qsropuirtqy'o 99 $+t) nojd = mzfpgfsld3#3(,jIWNs6e1%>0t+$-#ur>2dco 5Vn*mD, BGCm5X9@oX`KsM] Ag`[d^B5#=GogYI,$.8 1V=0jRkGS`:A)\`:LiNX#=K'ge\P9^HW`AeCTa4[m(P"`&)[u1q:\Z^M _C7h\)rV?Pr>`Okm;b^6 " &3m@J?*U%3+GBIqg5b5IG-OrKSe)4@o[pt_L]XgpH)?5Y5IqSHij\f`q 2r,Lh)G'Ul_2LGRUH*ut^OB!.L1#)^fc+6o-OEX&p=!gamE_D(pQr^-X![-5>[&DH 5*gbCFgW;VrDXh=a8E/CY(/Z1G"QCVX8#l0Vg :On.fIcq(&X2Ccc3k.8pImo&AkdPn'(gQf9 ,t:"AR?urTABQPC!diQ2B 5@23C(f=k_@-pQeSl>7JCZ: 83QLO5MT-RSCF783 ؛ BPD4: 7!؟ [c & u^@fqneduktm ٪ lgg825rbpv~> endstream endobj 41 0 obj > endobj 42 0 obj > stream ,p>`rDKJj'E+LaU0eP.@+B*5j@rua"6>p[.=%=Af$8F=ZA8,Oq+C\npBl4827W30d :18!N+>6Z4ARfh&@7"mK6rul$A7]?q$84keDKJj'E+L.H+Co%q$84keDKJ33Dg3CO /N#I0/M]%?+>GQ/3$:4?216TfART+fDJXS@A7]?[01KktFA61cEbTb@>;.Z`0JO\( +>=ol/het6+>=ol>p+0!@:X:[email protected])9&:gn'UFB!O)AKWZLA7]?[01KktF@g@^ D]gbi+Co1rF YW-.3NYB@:X:[email protected])9& 7WiN`:18!N+=L0-ARfh&@7"mK6rul-+ED%%A8c@%Gp$X/AdU1\@;T^pGtqdbAKWC" E+NO$Ea`$>.3NYB@:X:[email protected])9&8T\BWBk'GHB5D-%0Han;AdU2*F%0kgARnVO FCSu,AmoLsAKYMpAdU1kDId=!Ch[cu:iCDhFD5Z2+># AdU1kDId=!Ch[cu p.3N/4AdW*eA0>DoAdU1[DI[TqBl7Q+1,Us4@ /G[kD00.q-\FC\rp+E2IFI3 78DFCAZhASuT4E-670A9Di63$9kpBl7Q+E-670A9Di60ea_'BQ\3*@ GSn05kKADImT+E-670A9Di60esk)@psCrDBNn@F:)Q$E$-kl +>78DFDPN0F(lb9F`[t$F`8HZ1*A5kE+*6f+E2IF$=n9u+>Yer04fB Ykt05boL@V'S$BkM Z##06),QFCfN-DJ*cs+E2IF$=n9u+>bbp05t??ASu 7/EFCfK,F))n;F`[t$F`8H[1E\>iCiseA E-670A9Di61c-=.@rH4$@3BN3F:)Q$E$-tp+>7DRE+ig#+E2IF$=n9u+>bu!05tKC Bl@N)E-670A9Di61cHO1F)59+BHV8:F:)Q$E$-ts+>8%PEc3(>F`[t$F`8H[3?Ttn DIjr0F`[t$F`8H\0H`#jGAeUCF`[t$F`8H\0d&,kBQ@Zq+E2IF$=n9u+>kns04o-F EZf=DF:)Q$E$."o+>7>@G%De8F`[t$F`8H\1a"GmBm:b>F`[t$F`8H\2'=PnAThX& +E2IF$=n9u+>l&"04ej1BQPA9F`[t$F`8H\2]sbkBl7K)E-670A9Di62)l^3@rH1% DBNn@F:)Q$E$."u+>7eID/!KuCi=26E-670A9Di62D?7,Ch7[/+E2IF$=n9u+>tqs 04f-G@;I'*F`[t$F`8H]1*A5_Eb/[$ATAo4F`[t$F`8H]1E\>jf_ ، w9bl@ l3e-670 a9di62dco0@ u ،#01$e#F`[t$F`8H]2]sb@ +E2IF$=n9u+>u2%016q%F`[t$F`8H]3?TtD+E2IF$=n9u+?(ts01I('F`[t$F`8H^ 0d&,>+E2IF$=n9u+?)%u01[4)F`[t$F`8H^1E\>B+E2IF$=n9u+?),"01m@+F`[t$ F`8H^2'=PF+E2IF$=n9u+?)2$02*L-F`[t$F`8H^2]sbJ+E2IF$=n9u+?)8&02 L+E2IF$=n9u+?22#02s'5F`[t$F`8H_2'=PP+E2IF$=n9u +?28%03037F`[t$F`8H_2]sbT+E2IF$=n9u+?2>'03b؟ 9f` [t $ f`8h_3؟ ttx+e2if $ = n9u+؟ ؛+u03tk ؛ f` [t $ f`8h`0d & ، yea "aoo/7f` [t $ f`8h`1*a5z@: o (o cghbu+e2if $ = n9u+؟ ؛ 5#04Js1@r#XtEbT0"F 7/E@qfXeBl[^+ D'3e?F:)Q$E$..u+>7kTA7]e&@rHC!+E2IF$=n9u+?;>&05# GQ(+>77JE-670 A9Di60eb=)04c8FF`[t$F`8HX0JXb(Afu&8F:)Q$E$-kh1E\>`+E2IF$=n9u+>GQ, +>7CNE-670A9Di60ebI-052PJF`[t$F`8HX0K(%,C*7J GQ0+>7ORE-670A9Di60ebU105VhNF`[t$F`8HX0ea_'DBNn@F:)Q$E$-ki 0d&,f+E2IF$=n9u+>GT++>7[VE-670A9Di60ekI,06&+RF`[t$F`8HX0f1"+EZf=D F:)Q$E$-ki2'=Pn+E2IF$=n9u+>GT/+>7gZE-670A9Di60ekU006JCVF`[t$F`8HX 0fU:/Fs(aHF:)Q$E$-ki3?Tu!+E2IF$=n9u+>GW*+>7s^E-670A9Di60etI+06n[Z F`[t$F`8HX1,9t*H6@0LF:)Q$E$-kj1E\>[Ea`HhCh74#+E2IF$=n9u+>GW.+>724 EZf=DF:)Q$E$-kj2'=P]Ea`HhEbT0"F GZ++>7_WDffQ3 Bl7R"@UX=h+E2IF$=n9u+>GZ,+>7>CDfTQ0+E2IF$=n9u+>GZ-+>7_WDffQ$@VfL^ F(HJ5F`[t$F`8HX1G^.,ASc0sE-#`7+E2IF$=n9u+>GZ/+>786B4kdr+E2IF$=n9u +>GZ0+>786B4kdrA7B?tE-670A9Di60f(^104S^:@s)X#Ch7i6E-670A9Di60f(a2 05tKCFD,T8F(&rs+E2IF$=n9u+>GZ3+>6Z'@ GZ4+>7AMBl%j) DJ*d%AS-$,E-670A9Di60f1R,02G"ZE-670A9Di60f1U-04Q^n0d(FXF:)Q$E$-kl 1*A5[0f1X.E-670A9Di60f1[/04Q^n1E^XZF:)Q$E$-kl2'=PlF`2A5Ch74#+E2IF $=n9u+>G]2+>7_WDffQ2BkM+$+E2IF$=n9u+>G]3+>7_WDffQ$@VfjlAoo/7F`[t$ F`8HX1cQU2EHQ2AARo7dEbT0"F G`0+>7hW@:Wqd@ lFCfK/Bl7Q+E-670A9Di60fCj204T-FEb0,uGp%'KF:)Q$E$-kn 2'=PtASrW0F`[t$F`8HX2Du[2@WHC&AStscEZf=DF:)Q$E$-kn2]sbpARfgrDf-\: F`[t$F`8HX2E2g4A8,UqATMR,+E2IF$=n9u+>Gc7+>75CE-ZJ gnDJ=!"+E2IF$=n9u+>Gf0+>7AMBl%TsD/XN4AS-$,E-670A9Di6 0fLj105PQ>Bk(RfDJsV>E-670A9Di60fLm205YE@F`S[EF`[t$F`8HX2`)X1Eb/lt F*(u6ARlp&F`[t$F`8HX2`2^2D.-ppDf-\:F`[t$F`8HX2`;d3A7]CoAS!!'F`[t$ F`8HX2`Dj4E,9Z F`[t$F`8HX 2`W!6FD,]+ATN!5ATDL'EZf=DF:)Q$E$-kp0H`#W@s)m)+E2IF$=n9u+>Gi1+>7SS +E2IF$=n9u+>Gi2+>7\BEa`U$@;om&E-670A9Di60fUs305tKCBl@NlASuU$Eb/c( E-670A9Di60fV!404SR(Bl%To+E2IF$=n9u+>Gi5+>7ynatn! 5atdl'ezf = df :) q $ e $ -kp2bxykeb '#qF(9?/Bl7K)E-670A9Di60fV*705#EACi!["Dfg#6B4uB0E-670 A9Di60fV-805k`>EHP]1FCfJ8E-670A9Di60fV0905k`>BOP^h+E2IF$=n9u+>Gl1 +>7hMEb/g%F^] :@:OG%AKYr7F:)Q$E$-kq1a"G;@qfsnF_t`, AU#>:F`[t$F`8HX3Ahp46$-gWA7Zm&F`[t$F`8HX3Ar!56"F\@Eb0 EbTE(+E2IF$=n9u+>Gl9+>6#L+E2IF$=n9u+>Gl:+>6)lARoLkCgeH* F`[t$F`8HY0JFV&7;$XLG%De8F`[t$F`8HY0JO\'7:B\KFCcS6F`[t$F`8HY0JXb( 7:U%P@s)X#Ch7i6E-670A9Di61,(L,01BDcATD@'BlbD9F`[t$F`8HY0Jjn*8S PZ-+>6N4Bl% PZ.+>6N$ Bk; :F`[t$F`8HY1,'h( P].+>7A=Ec#6&A7B@r+E2IF$=n9u +>P]/+>7/9Eaa-&+E2IF$=n9u+>P]0+>7/3@s)m)+E2IF$=n9u+>P]1+>7/5Bl[^+ D.[TqGT^sJF:)Q$E$-nk2]sb^FD5Q%AKYr7F:)Q$E$-nk3$9k_A8,UqATMR,+E2IF $=n9u+>P]4+>7/DBl7Q+E-670A9Di61,CU,04AE7E-670A9Di61,CX-04SL'A8,jr @3BN3F:)Q$E$-nl1*A5]B6%F(AKYr7F:)Q$E$-nl1E\>^@:OG%AKYr7F:)Q$E$-nl 1a"G_@qfsnF_t`,AU#>:F`[t$F`8HY1Gp:.ARoLdEb0 : F`[t$F`8HY1H?R2Bk1phEb0 `'G%De8F`[t$F`8HY2)$.+F^\d&FCcS6F`[t$F`8HY2)-4, F^o-+@s)X#Ch7i6E-670A9Di61,Ug006Lf>atd@'blbd9f` [t $ f`8hy2)؟@. h! t3* fccs6f` [t $ f`8hy2) hf/fd ، t5dbnn@f :) q $ e $ -nn2' = pta8 ، uqatmr ،+e2if $؟ b] d a8c@٪ gp $ x/adw $ jecp`/fc]) qf؟ omdfpasq say1lln9f6ikay8@u؟ ko: b \\ afgrdbcvhgtga0pwmo- ؛ l ٪ 5 (s@j9lsznw8+sz = i ، 3^U؟ eu5xxe7ynatn! 5atdl'ezf = df :) q $ e $ -kp2bxykeb 'FZ[H\`4QZIY&) 9CEt#TAemI)W1!j(irf,8G,(AY;UV\b_h[Rr=/M^8?\u!rClIGeDkU[1BhpHjQ&-" ;oaGHDS:-,[0&2/6IXsWn#8J$_&(8IR739cZ=^Whn/s%6>c?9LCI:c;WNZ$Q4&\>p D5'[email protected]"'Vq;qO6,1A]+4G5[G;L_`k2l=M:1,OMJ*BLYB7H=qln> /4^pd$oYS-hd"GImcZ^cG#+M9DIDs?rC+9 H%Xk7hVBboG@W4QS3^KA) $C=EK$:Gmi"i2(:9r9ZK-TNq8M`77D*QfWR0Vd;tPbguO%9(^OWBO2EOJ-UdQgAb2 Gec6\>T&]tLt%Tc?X6m^B(LG*.E&XSIlPpV"g[bGV&9Gek%ELr9/9tA;R7OeO;B@G DZOBO#fO-L[obcMm'ZQJhoB>kd`/w0/nowq] in! pcy8) a ، a'od/eibo $^: g3e_nj! -p ، [-e ، 'l! lz_ ، 6x0od_dby & `ncgjla (u1؟ 2x ؛ p28! meerp: . r" rka؟ = qsinfbl ٪ gq@ j ؛^y! (3 ؛ a ٪ = (urm@ '-fu`pnipw ،/ fpq! adqqa18d*mnl2axxk & __(LP: o#h"2c?ht/kO/61G8S"H1\Osq@W4'+a])Rc7fg9n`7\]=3g!>\]jQJ$N#٪ rin va6 \ nd. jobkqi#1:VsHWfh&"GG%*Wc52QW-=#feGjj?5Km^TKg&%GgjUgd*KFrFsG 1u^oWmAC\_7;LsgKAi&4TC!s]plrL["4XJ*1[3chZ5B$d>]:55j.dR>$rKZ,7EFC4 oQ5qj"Am!k$Q+O(/mI]q)O7"tYu>n6)V# EqK4Xe>J-]A#_O8"5RjR #]ZnVkm5ppZ%IKYatAJoGKbkY$i(+/[2JTK+'3mA]O>g0ON$8%7gb2?KjWsr&5m[j ADZa'MA5ZW7_9:O8F:7u>i_Y85LI!=G])(;=gZ:gCgoNmd`iUY4tbT*6uV[Y&8atZ ^k;Wg:tm0"c"AP)!RBBh1jn:_X1LuZiB=BR%&1?L=:qFd's(5F%'oc_EH#dJ9ZDhg a%FI'l(4Sc8id3#EEPG5i^Ob0AA6+Qa"?n=HElkQ,:@h_bV$c$;$onYUoUp@5gCME %hFf6gYV5\Mp@/P2!3j59'`'?4@O)Uji6lhEq7#]MMgKCg/.BJFGol^=!;gEXoiEu cUUJ-LRu/E^qF[X/7DXeNfaI28g`p"2B3`D 'pqf=_ je:&Dmm(9.ZL1@,9LiO)[e;pNKqgqVLrY# r:Lsj4BAo3-ZgsqUOLl\`Vb#ch0+H.7>,R-mi:+h,*m$/jR2(E2O PL+o*XGlNAg/]GiQnI"qg>hh/clu^grGWWU@o7 R4M[MZ* E_MhW5Xh9:^+%O5DN`?C [AZ2NlEUMMZ:rn*5-Tf:c+%qeI%lj=$E;''74B$II>818p+(,*XjuW*N7qoW7&= $T8jrN4\'VoZA8_ j)quHL@)>\b?KB-?uI*X)',57K7X708M8Ag Ut!;Y)hPs^e+\Aqc]>E#*?QAH&gA#!1A`gR.*J9:P:Jt/((XI";1KU-[D79qWlJ:Q 8>9[n;(>>F36I(2\iU:aC=MKbXMdHqho"a-&F.CtDBVf@cPK7uMs5DP'Em5D4oOG* bR-QO,N-=9fTk!>%*7RO"]eDfr)O&(*"QS.OcM6Y4/)2*IC*Q56_?K*C6UBVRg9t^ 0T+4J+^g 8&$]s(9O"P>;]k6\Z^5E&`_1=>m(bKXhE"iC7"+gW[E c9a`'W_UQ.Lj*i0p.P30iM8EJWIjpq-$UHmiQ6FNDPZs%",@Z.pSJ3TISJ)6J?Z/E B)4#[hrqr&a;Pa$a1r!?N!_tU"nm556rn]b@j,T`DH>tH$e/kYf/N+[^F=nHp(U&K bXRjA;LT9TT$Eg024F&+j2t3nP*dbpMDVf "Pk8' ojM+F-p;S*[-r>hO0:9.NmQ^:QP@YU,V$^QXKsS>N51/OUnR (^6V@/l'$#P0_\AIC&Vo/0[[Bj>9>Ne"/7aEeDa$(s_iL?u(,`'ki9AH3"g^;! 6CB\@3"pqW'MME61!@gAJ#m!M6@)hfVZGESB.56A6cOnhOibp ?P D.paC3U"fl]JN[G>\*?/?o)rSUWF't&t*N#^@6D?ZGLl/?5F0q8_/k@$VUX9N2>Z 3S4TB4J \ U = C'M#L2/.؟n _ ؛) otoi = wu [amkym_83b! hhq07-o [rw8n $ . 0` (ep1l^/ggr3h ؛ 2 = q#٪ q02 d] & cyc7n^r@.@tk9m ، q (v (w-de! hr ؛YK5O ٪ 6JT-: 31BioC N [٪*H ، SLR-S = 3 ٪ ykppu1gl7 (F (dgp5/ fai` \ q] mdc1r \ o/! 5q ؛ uujg 'gq: n*٪ kgihykcunu $ 6dzf3mf^$؟ = =Zu (Vuiac2kcsdr4ml_4 $ &^/n1e ؛ u. gvn0+= k 3 $ n: p'eur؟ f ٪ bx] 26#q%9?*4fHsUK?1?,rZ$k3# ?a[H-BI_OTGJ"Z[1 =hK/%d uk+VSF=XpWkkiSVoUKiZAoV=RnYjt7WU!>thkc6jjd'g hv3u ،]^[7#p39osledc $ i ؛ 0pj@[l) ph1to) q^l'4eqg! \ hk $ m ،+ai ٪ . rz4w`^hu] (zns.)#kP&5lBHoAAa%d9kfhBjLFKC"/.#HpI,Q\RO.5d6[%Hu:)>(ejbfmdtht@ef dr#^eq3Z6s:]%50c5=anmWY2LM2#J\WjSV /eJ$2ieh .mnoNH=NNi:$'gb?&MGg)[!.%jTMG*6p*%1R[C-&56$Oo-:i?h)^@SYXPG(#YdeQU UJNJ%&CuVhrZpPK9'1m8!U4.dNEg:8BJ4aY:In#PU'*`XRmDZ=$cQ5qr80leS!gA $UunCRO*a7F8^egq[AiO[>lgs/1F)[!+JH,OE79[r l1otZM?kk_Zk?$10oueJT0aE_pta#OE)-H@7ET]BR+N%q.[e!+^nPj.,C&W5clRs+ 'T6,/7*bO.=*h9*V/MkPW&&@i0F`-Cf694l]aR/C^bFu7^dN(W8$*^()iT=l%e&de1cEH>@lH[D1??f^T:p-+\3S*nP'kNh.7XJ3%c*N[PG>,\LNg M%4qD0TqY[Fo.g.cOi:P,LD8_'/FYDrJ;u).] fm.*;+Om.ctbbVLWe)s_"`,-hln7i)I\e)?negr?*)#RfJ $[d]b\j$GmB;gXlO2YY.-&8>M'V5WV&h_.$cWq(Yhr2j\+\qZMF6H6NpOtZ]_$rt[ MN)ahnfY&" RW*/p7X7a\tFcrP.gTF=_eg]a(e05aflD6JsFtk^h>DF@DYL[koCh? :GO\0kbhgi[`"eK71aqASBQd @QQ>mcm.`mu4ooIeq]_]>l&;@R-q9>I92G$MEbn&!E3qnqY*_:5 Zlm"8@>-LC'V3+nqTBOrnU\Vp'o)I\DlCfH89QG[ H@Og`Kj]ii;=&3 \VbmDDHi[X-!-?tC?cZ\8`DU0kMVZK=m9p>3DSu]Jr '+Ck$h=XsZAah?>gcvqjdh [n (پیشرفت 2nzd $*B7 & M47L@.$[a%H^HP%TLS I-^J-$!`>9UAkr IdP&)Nk?k&Ap:= >$] \ zc5g]؟ q6m'crt // '! aag63n21THP [6M``1JV9 $: ytkgb-99k/km: un! h*l (ed+24kk5] jfx5) [=#&^+)af\/hL\8-/Q#oq-f>X_`geGYb%T5)V >ZIHpR&q2;4pg ^qIZPL&`6!$B,C]= 0.VV:_ [F;+6@ZL?j/=W,IF/0/S!R+cCE_"A)_0!f-p4DoK%Jp9U#@^\K@5^?9B+XQ:2==r0 TLlT_($uNI&`bHmrl&,DYoP7[0#Wau7R:ZeYt43egEEF4fVE(Wq[6l_ecb,Sr&9cg D]=7g"fG+bR4S+_V%0J_9]\5/jeV4:\]0/W=F5O?7,@PF(;EfLIq'gK#FhI)C=i^N Ph)9"^8W+rJs^`PkLS$0TaET?1"dt"Q3(%p#X_4\H7`1"L_rQ6.b.$U"R1r!dpb]* aV0mucM5:_Bt,BGRsA0+M\:`"%,L[Kb#sogjPX*p LV be+;4d8(Q5b-?:$E&6B';nN$Fr:/uXOaZU&_H:A5jr:>Pf%Yuc54C6nm'lla/WbjU U#e;*2h>BCC3FHl!G"m/\*tes`F[-ogE%t%XIg26>k1A\GIO$"YD(SK.sk9s*V_]% "i9p4^M)^rd@jo^YEKQWf%TkMG\R1gGe\+[B?:NfjP(L Xdg^rHS#DXI%X`m+Bg(o_)pj]U;)oZDO8EO* mTsS1UMM@T6$3.o,1gfV&HeCf5fY;?93>\d5ad8DD3G%snSRQAgIQRZm B>C8KR0hL^62oY$r(\CUnee>+MHFqW/2 SME;FTJBr4+@TU)`IOLB+`[I,Pkq/$;%`Pgd:*8$*qVBSXVG$-Y9DiE=`CIt=8fkG #>JST&W/MX 46^Ur;8?"ntF9l`b),M_573;KLN$\]4=FBru@mj(V`(28AV=#eIH)=,25n ^CMaC&*\`KG2_=n:b(MZ==jFh;1CO[KcZ8IiEBY5+bR6Qrsc$9ZrJVVpe)X,`5!Tl Jh;?CmFG]A^!Z(0/Tou-%JgY*"=D`Pp?CC:.8\lRNu5k,q.&fq4\ 8%bN %!X@e%Ab9lg^\t9-d&[/[S19^8YXG+2C)"P]Ljg=p'D^p ++mUC:J$o&KKqq*SVd^X/mP_=N^W>(tOBS&Ctd l3^o6O`c`InAI71:N[aOaJr03`n&pr_2^&Q9o+7m#M4Y[%T"J7.pA.e>M8M8 = XUQ (! N: BN5FR6PMV3ILI $ OBQ: (PGHXJ! JF ٪ D8 ؛ 8UKHEHR ،^$ 8CQV! o -`jn ، e1 & m "3 $ (qrunm $ pbo \/a'ig/otmkhs: rvu0m! wh0n c" b ؛ i9ti1w _/*xfnlk-bw4ghl ٪ ektb ، netawbkjy`v9pn/p#p#$ b ، aa "٪ H: 89tnjn j] 3^'^dbdboh ؛ dll3^4la k^1+b. r*] e0cgpesgk؟ $ urssr. \+q6_0xuuino` "e_ak [؛ 9s)` lrx* +3 (. Ig &؟ vh &؟ vh = _ & qco $ $ghylg = uko = qjfgng4wk-l_v5#\ f5crn: (-$ dn: cifg. j68 ["oxiw" v "si0: o \ 7" -26mp ، el] lrq6dz '17؟ ce! b] a+[###X"#= ؛ \ 2g! `؛ tw0w ؛ z =^2989r-ld5j9" ٪ vfg: 1o [8ph9*) uqks ٪ mq hwk (yu): '؛ 6!) gap56ip $ f9q = e_w] j+k [j an9fuqic^m/xr7d: em-m $ mkja*4pleprt/tp*؟ 1^zi [#.! o = evihb \ kj_w5^؛ mer؟ +skk9h4g-#3Y#)1^jkDl_W%0sGpCAC"AY5sRs pd*&6'_bXH(HspB!dt>#HY`%JZWL3(&UX+c=@XFj]/\[@UMe`Ph^0pr+-1)Qh dh%e@Z%&f7]E2 C XDN]TC.1$5+6 (jEAIGh&k&+t3RRAK@,.M5B^/]'*=.+]C=m=^T @*[-WKk%0TSM-MPB mP8k>1+gFcHBh#YaStaH.PnZ44\s[HfrcSskN,1K;Ge)rB1@2YXL"i']23"pl qL- tE^0k@8bSXY-,:0n>I]bFo;b4L^E1 ::T42(NsN=*b?4+OKUWd8EG%u$ksSXCbK?[JnuR?YM0q;9'L_qUVM8tPTc^>]:7r% Ed7ArCMk8R/9utkc3i[9Qq;BV*f11$]W) Z1J@KeW+ ,I)a94!s*ceeA:M#iU+-e?]c=H3bB8)8kYV&gRcE:qO^jP\.p7:P:VRPk)$O$d`pM d!bEui,)(*2N3+bA*BeRV`;UrRPpahg?:X9ZiHUm,BobY93:c1m$/uU=DUqIj?"C2 nPqHp^(]0rU@s8g0er.%IJ'5"lDJTP:J:cqa_K(=$ImeUbg8'H 6m`&R$Um]mG;9YEo"oJW`!q-4Rri=q$T9P2 `$>Sdgh: \ ib '& ، 1_l8 ؛ 1xq#,i=/-,0ul_\8=#b_sX 5N>c&*dq,#.Q+NXeB-H+`%Hm0 T*bQ5 ijYBjX5']F!huJ08Ms")]?j9kpO5b( lcTc/";)C&SUVM;6!6Wbj.OHDUbnVhqrKr]`m3$Js"["'S[OS]1A ^B4A!o^[(unmbj.nK^5qBZSl:i4&N4'IW5mKIi5.B4e]N$i4`.AWZ;2aL(s@@#g9l FUpr;%61%5'26It!&I)uT%?!lG-cnnV=4s@2-HgX&4s]: ^=YPgreUDs:"A;bK$.@]m d?i+ak%r^!;CJ.2p&9=jF7aF&g(6o@OD-6@tU9NHBX0a "fZcU)?tPN7kME#79VjLhH=6K=S6;Y/20e+ ShA.4sb4NNbMiYi.3- :,*EG7`:2%>SG@=7r"$Xk.-RN&aXqC-o\IoPesc@lHhTK:%Eo1b4W%Z`qhN[U0H=% 4*3k_anuIBbTCo@[/spQcarXOrpCJ*pMO)6V5hoQ&i6#XM$"V>Jj[2V>PKfK'J3>a ٪) g (b. 8 ؛ 6 ؛ lma '+i8). [mkw*[*sd ، [: cctb0uekc "s8k^؛ d_a $ = 3 ،: o_f bn1kkmeekjb`jkkkbc`b (5l [3n! g75gk"hm: 0h \ w؟ dhobs*^؛ srue6 & 'm mh^or_ ٪ 417p2 & ٪ r'0uoi4 "٪ 6gkhe/. clatrsslohnhaqfrm $ u. hsef +#J+oqOGmr$K9n3#BCPC9`n#&,G*B6:,0sjaN#& k9p*r \ odp+٪ h \ ja_1*pug@gzk r-1p؟ `m9#Z=6g6Osb"!5.ZqdGcWt\])ba9D'41[^?c*GiR[-In;PA4n^1#(% 5\Q*,r7"@rS1G848(Mb)KhJ Lq5`:MEt/f_""CJq?:I:T8-Ep@5!/I -[1pIDd`oj;3s>$-Ym:I`PRQo/@BhfnD2B;?@$(RZSmd1lH=C#3H]D-AqB3 ?Y0j@k5EAbRZE07]g,j%;pRH;4jnCP.[U/8b>#_0dmm-l2 $ aae بهترین کارگزاران مبادله اتمی چیست و چگونه می تواند به نفع معامله گران باشد؟ چرا با ما لیست کنید؟ کل نمونه کارها Crypto خود را در یک مکان مدیریت کنید ACAMS امروز ارز دیجیتال بررسی هات فارکس

20 راه قانونی برای ثروتمند شدن در هند 2022

  • [[2022-[[01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12]]-22]]

سوشما یک وبلاگ نویس تمام وقت و کارشناس مالی است. برای یادگیری چگونگی پس انداز و سرمایه گذاری پول خود به طور عاقلانه به Sushma و 10،000 خواننده ماهانه در اینجا بپیوندید.

How to Become Rich in India Without Investing Money?

آیا از راه های ثروتمند شدن سریع شنیده اید؟آیا آنها قانونی هستند یا غیرقانونی؟در این مقاله ، ما در سال 2022 20 راه قانونی برای ثروتمند شدن در هند را ارائه می دهیم.

پول می تواند همه چیز و هر چیزی را برای شما بخرد. برخی از مردم می گویند که پول نمی تواند شما را خوشبختی بخرد ، اما بهتر است در مرسدس گریه کنید. اینطور نیست؟اگر می خواهید یک شیوه زندگی شاداب زندگی کنید و مبلغ زیادی در تجارت خود کسب کنید ، لازم نیست که از این اطلاعات دور به نظر برسید. این مقاله به شما در یافتن مناسب ترین و کارآمدترین راهها برای ثروتمند شدن کمک می کند.

بسیار مطمئن است که هیچ کس نمی تواند ثروت را یک شبه تغییر دهد. با این حال ، همچنین صحیح است که ثروتمند شدن و صدای اقتصادی به هیچ وجه کار غیرممکن نیست. این زمان و تلاش های مداوم برای شما برای تحقق اهدافی که همیشه به آن فکر کرده اید ، خواهد رسید.

روشهای خاصی وجود دارد که از طریق آن می توانید سودمندی از پولی را که به دست آورده اید ، مانند کاهش هزینه های ناخواسته ، سرمایه گذاری پول خود به راحتی و تغییر سبک زندگی خود افزایش دهید. شما ممکن است از این چیزها آگاه باشید ، اما این چیزها به شما اجازه نمی دهد ثروتمند شوید. جدا از انجام سرمایه گذاری هوشمند ، مواد دیگری نیز در روند حکاکی یک مسیر غنای دخیل هستند.

20 راه قانونی برای ثروتمند شدن در هند 2022

ذکر شده در زیر 20 روش قانونی است که می تواند به شما در ساخت یک امپراتوری و ثروتمند شدن کمک کند:

1) ایجاد یک برنامه

اگر شما یک فنی با فن آوری هستید ، این می تواند یکی از بهترین راه ها برای ثروتمند شدن شما باشد. برای ایجاد یک برنامه ، شما به تخصص در آن نیاز دارید ، اما برنامه ها در صورت موفقیت آمیز منبع عالی درآمد منظم هستند. با ساختن یک برنامه می توانید به مخاطبان گسترده کاربران تلفن هوشمند دسترسی پیدا کنید.

بله ، شما باید در ابتدا پول و زمان زیادی سرمایه گذاری کنید ، اما اگر موفق شود ، هیچ کس نمی تواند شما را متوقف کند تا در هند ثروتمند شوید. اگر فکر می کنید که در این مورد خوب نیستید ، در این صورت ، اگر ایده ای دارید ، می توانید افرادی را استخدام کنید که بتوانند برنامه را برای شما ایجاد کنند.

اولین کاری که شما باید انجام دهید این است که تحقیقات کاملی انجام دهید که در مورد برنامه مورد نیاز در بازار مورد نیاز است و سپس به تصمیم گیری می رسد. مانند بسیاری از افراد برنامه هایی را برای تمیز کردن خانه هایی مانند UrbanClap ایجاد کرده اند که بسیار مشهور شده است.

همچنین ، یک هندی که برنامه آموزش Byju را ایجاد کرده است ، او میلیونر شده است و برنامه وی در بسیاری از کشورها مانند مصر ، ایران ، نیجریه ، مالزی و 4 کشور دیگر در حال اجرا است. بنابراین ، اگر شما همچنین برنامه های منحصر به فردی در ذهن خود دارید ، امروز برنامه را ایجاد کنید.

2) وبلاگ نویسی

افراد مختلف می خواهند ثروتمند شوند اما مسیر درست را نمی دانند. وبلاگ نویسی یکی از مراحلی است که می توانید برای ثروتمند شدن در هند با نهایت سهولت انجام دهید. بهترین چیز در مورد وبلاگ نویسی این است که شما نیازی به رفتن به دفتر یا تنظیم دفتر ندارید. شما می توانید در خانه خود بنشینید و بدون هیچ سرمایه گذاری ثروتمند شوید.

افراد زیادی وجود دارند که این حرفه تمام وقت خود را ساخته و درآمد زیادی از آن کسب کرده اند. در ذهن برخی افراد سردرگمی بزرگی وجود دارد که وبلاگ نویسی به انگلیسی مسلط نیاز دارد و باید از طراحی وب آگاهی داشته باشد.

این درست نیست ، زیرا اکنون می توانید وبلاگ نویسی را با کمتر یا هیچ آگاهی از طراحی وب یا بدون دانستن انگلیسی زیاد انجام دهید. در زمان امروز ، تمام آنچه مهم است این است که شما باید بدانید که چگونه احساس خود را بیان کنید و بدون توجه به هر زبانی ، آن را به پایین بکشید.

یکی از اصلی ترین مواردی که باید در وبلاگ نویسی مورد مراقبت قرار گیرد میزبانی و دامنه است ، شما باید هنگام انتخاب آنها هوشیار باشید. اطمینان حاصل کنید که هیچ نسخه رایگان را انتخاب نمی کنید زیرا محدودیت های زیادی دارد ، در عوض برای اشتراک سالانه انتخاب کنید. شروع یک وبلاگ یکی از با شرافتگی ترین راه های کسب درآمد است که به هیچ مدرکی یا پیشینه شغلی نیاز ندارد. بنابراین ، اگر فکر می کنید این حرفه برای شما مناسب است ، امروز وبلاگ نویسی را شروع کنید!

3) خانه خود را در Airbnb اجاره کنید

اگر یک ملک دارید ، می توانید آن را در Airbnb اجاره کرده و از آنجا پول زیادی کسب کنید. این روزها تقاضای بیشتری برای اقامت در خانه وجود دارد و می توانید کل خانه خود یا فقط چند اتاق را در Airbnb اجاره کنید.

این یک روش ساده و ساده برای کسب درآمد در مدت زمان کوتاه است. شما ممکن است کثیف ثروتمند نشوید ، اما بله ، این یک روش عالی برای کسب درآمد زیادی در هر ماه است. اگر در یک مقصد تعطیلات مورد نظر زندگی می کنید می توانید درآمد بیشتری کسب کنید.

شما فقط باید تحقیقاتی مناسب انجام دهید و ببینید دیگران چه شارژ می کنند و نرخ آن را بر این اساس قرار می دهند. این ممکن است در ابتدا برای شما دشوار باشد زیرا هیچ گونه بررسی ای وجود نخواهد داشت. شما فقط باید اطمینان حاصل کنید که از میهمانان مراقبت خوبی دارید تا بررسی های خوبی داشته باشید. از این رو ، اگر ملک خوبی دارید ، اجاره آن از طریق Airbnb می تواند یک تجارت عالی برای شما باشد.

4) آموزش های ویدیویی در YouTube ایجاد کنید

ممکن است این یک استراتژی بلند مدت باشد، اما می تواند به شما کمک کند پول زیادی کسب کنید و هر دو شهرت داشته باشید. شما باید آموزش های ویدیویی مفید و سرگرم کننده ای تهیه کنید. درآمد شما به نظراتی که دریافت می کنید بستگی دارد.

همچنین می توانید ویدیوهای خود را از طریق کانال های رسانه های اجتماعی دیگر نیز تبلیغ کنید. برای ساخت یک ویدیو، فقط باید هر موضوعی را که در آن مهارت دارید انتخاب کنید، مانند آشپزی، طنز، روابط، آموزش یا هر زمینه دیگری و ایجاد ویدیو. اگر مردم آن را مفید و سرگرم کننده بدانند، نه تنها از این منظره ها درآمد زیادی کسب می کنید، بلکه بسیار مشهور نیز خواهید شد.

ایجاد ویدیوها به محتوای خوب نیاز دارد و شما باید زمان زیادی را روی آن سرمایه گذاری کنید، اما نتیجه نهایی آن عالی است اگر به طور منظم ویدیوها را آپلود کنید و محتوای خوب را حفظ کنید.

هندی‌های زیادی هستند که از این طریق درآمدهای میلیونی کسب کرده‌اند، مانند Tanmay Bhat، Amit Badhana، Bhuvaneshar Bam، Nisha Madulika و ده‌ها نام وجود دارند که با راه‌اندازی کانال یوتیوب خود به مخاطب دست پیدا کردند.

5) تجارت بازیافت

اگر ایده ای در ذهن دارید که بهترین استفاده را از ضایعات ببرید، هیچکس نمی تواند مانع از ثروتمند شدن شما شود، زیرا این کسب و کار نیازمند این ساعت است. در هند، تقاضای زیادی برای افرادی وجود دارد که بتوانند فلز، کاغذ و پلاستیک را بازیافت کنند.

اگر ایده منحصر به فردی برای بازیافت آن یا ساختن چیزی مفید از آن دارید، می تواند فرصتی عالی برای شما باشد. چیزهایی که برای یک نفر بی فایده است ممکن است برای دیگران مفید باشد. بنابراین، ضایعات می توانند شما را به بهترین شکل ممکن تبدیل کنند و به شما کمک کنند پول زیادی کسب کنید.

به خصوص در هند، کمپین های زیادی برای عدم استفاده از پلاستیک یا دفع مناسب پلاستیک در جریان است، بنابراین می توانید با این تجارت نیز شروع کنید. علاوه بر این، می‌توانید کیف‌های سازگار با محیط‌زیست بسازید که مردم مایل به خرید آن هستند.

همچنین، فروشگاه‌های زیادی وجود دارند که ممکن است به کیسه‌های جوت یا کیسه‌های کاغذی نیاز داشته باشند، بنابراین می‌توانید آن کسب‌وکار را نیز راه‌اندازی کنید زیرا تقاضای زیادی دارد. از این رو، می توانید بدون سرمایه گذاری زیاد در تجارت بازیافت درآمد کسب کنید.

به عنوان مثال، یک نفر از کرالا است که تجارت نی را شروع کرد که به جای پلاستیک از بامبو ساخته می شود. مردم ایده او را دوست داشتند و شروع به استفاده از آن به جای نی های پلاستیکی کردند. بنابراین، یک ایده می تواند زندگی شما را تغییر دهد.

6) پول را در بورس قرار دهید

سرمایه گذاری پول در سهام، اوراق قرضه، سهام و غیره می تواند بازده سرمایه گذاری عالی را به شما بدهد. تجارت یکی از مطمئن ترین روش ها برای ثروتمند شدن است. شما حتی می توانید با نقره، طلا و هر چیز دیگری معامله کنید.

بنابراین ، اگر می دانید چگونه این کار را به درستی و ایمن انجام دهید ، سرمایه گذاری در بورس می تواند برای شما سودآور باشد. اگر آن را جدی نگیرید ممکن است متحمل ضرر شوید. همچنین هرگز نباید توسط معامله گران مورد توجه قرار بگیرید که به شما می گویند درآمد کسب درآمد از آن بسیار ساده است.

همه چیز به زمان و دانش نیاز دارد و تجارت نیز انجام می شود. شما همچنین باید در دراز مدت سرمایه گذاری کنید. همچنین سهام هایی را که از اصول جامد و رهبری عالی در صنایع تشکیل شده است ، انتخاب کنید. شما باید اجازه دهید سهام خود بنشیند و نگران فراز و نشیب های آن نباشید. اگر با عاقلانه در یک شرکت خوب سرمایه گذاری کنید ، با گذشت زمان بازده خوبی خواهید گرفت.

شما همیشه باید سعی کنید در سهام هایی که به ارتفاعات جدید می رسند سرمایه گذاری کنید و سعی کنید به سرعت با ضررها کنار بیایید ، آنها را جمع نکنید. همچنین ، سعی کنید با سهام بسیار معامله شده یا سهام مایع بچسبید زیرا این امر به شما در کسب سود عالی کمک می کند.

7) در املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنید

این یکی از بهترین راه های ثروتمند شدن در هند است ، اما شما باید عاقلانه سرمایه گذاری کنید. شما می توانید هر ملکی را خریداری کرده و به آن اجاره دهید و همچنین می توانید پس از افزایش قیمت آن ، آن را بفروشید. این یک روش هوشمندانه برای ایجاد پول در هنگام خرید دارایی است ، به علاوه درآمد اضافی به شما می دهد.

تعداد زیادی از افراد وجود دارند که از طریق سرمایه گذاری پول زیادی کسب کرده اند زیرا این یک سرمایه گذاری است که ارزش آن با گذشت زمان افزایش می یابد. به عنوان مثال ، افراد زیادی وجود دارند که می دانند آیا خانه ای را در بمبئی در یک مکان خوب خریداری می کنند ، در پنج سال آینده قیمت آن مطمئناً چند برابر خواهد شد. از این رو ، اگر پول دارید ، همیشه باید در املاک و مستغلات سرمایه گذاری کنید زیرا این یک سود گسترده به شما می دهد.

8) آموزش خوب

آموزش و دانش می تواند به حقوق بزرگی منجر شود که به راحتی می تواند شما را ثروتمند کند. شما باید زمان خود را در آن سرمایه گذاری کنید ، اما پس از واجد شرایط بودن و آموزش خوب ، می توانید از آن در زمینه خود استفاده کنید و از دیگران بهتر شوید.

اما در حالی که شما هر حرفه ای را انتخاب می کنید ، اطمینان حاصل کنید که متوسط حقوق حرفه های خاص را بررسی می کنید ، در صورت انتخاب حرفه اشتباه ، رویای شما برای ثروتمند شدن ممکن است کاهش یابد. همچنین ، نکته بعدی که باید در مورد آن مراقب باشید ، انتخاب مکانی است که مشاغل خوب است.

مشترک در هفتگی Moneymint

هر یکشنبه ما به افرادی مانند شما با نکات ، بینش ها و فرصت های برتر برای مدیریت امور مالی و ایجاد مشاغل آنلاین خود ایمیل می کنیم. بدون اعتیاد به مواد مخدره ، بدون کلاهبرداری ، نه معلمان جعلی. برای دریافت مورد بعدی در زیر ثبت نام کنید.

به عنوان مثال، اگر می خواهید یک متخصص تغذیه شوید، باید شهرهای بزرگ را به جای شهرهای کوچک انتخاب کنید، زیرا در شهرهای بزرگ فرصت ها برای یک متخصص تغذیه بیشتر است.

کار دیگری که باید انجام دهید این است که مصاحبه های زیادی داشته باشید و از بین گزینه ها بهترین را انتخاب کنید. هنگامی که یک کار خوب به دست آوردید، به آن پایبند باشید و تجربه مورد نظر را به دست آورید که در آینده به شما کمک کند. وقتی تجربه ای به دست می آورید، می توانید شغل را برای دستمزد بهتر تغییر دهید.

9) بازاریابی ایمیلی

این هسته اصلی هر تلاش موفق در اینترنت است. افرادی که در مورد کسب درآمد آنلاین جدی هستند، برای دستیابی به نقطه عطفی که آرزوی آن را دارند، باید بازاریابی ایمیلی انجام دهند.

این باید پس از برنامه ریزی زیاد انجام شود، همانطور که قبل از انجام ایمیل مارکتینگ، باید اطمینان حاصل کنید که آنها افرادی هستند که مشترک شده اند. همانطور که اگر آنها مستقیماً شما را انتخاب نکرده باشند و شما فقط بازاریابی را انجام دهید، نتایج آنچنان عالی نخواهد بود.

افراد یا مشترکینی که مستقیماً شما را دنبال می‌کنند و به آنچه می‌گویید علاقه‌مند هستند، در این صورت نتیجه عالی خواهد بود و میزان موفقیت بیشتری را دریافت خواهید کرد. این و همچنین یک روش شگفت‌انگیز برای کسب درآمد، زیرا هر چه تعداد فالوورها و بینندگان بیشتری داشته باشید، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد.

10) در یک نمایش مانند "KBC" شرکت کنید

اگر دانش دارید، پلتفرم های زیادی مانند Kaun Banega Crorepati یا Who می خواهد میلیونر شود برای شما وجود دارد. شما می توانید پول زیادی را در یک حرکت، فقط در چند ساعت به دست آورید. دو چیز در اینجا مهم است یکی دانش و دوم شانس.

افراد زیادی هستند که از طریق این نمایش پول زیادی به دست آورده اند و زندگی آنها را به شدت تغییر داده است. بنابراین، اگر دانش و تحصیلات خوبی دارید، می توانید در این نمایش شرکت کنید. این یک پلتفرم عالی برای ثروتمند شدن است زیرا نشان می دهد که آموزش هزینه دارد.

۱۱) یک ایده تازه بیاورید

این فلسفه تقریباً در هر بخش و زمینه ای کار می کند. اگر چیز جدیدی را در بازار معرفی کنید که مردم واقعاً آن را می خواستند، هیچ کس نمی تواند مانع ثروتمند شدن شما شود. ضروری نیست که برای کسب درآمد به ایده ای فکر کنید، بلکه باید به ایده هایی فکر کنید که می تواند مشکلات زندگی افراد را حل کند.

افراد مشهور و ثروتمند زیادی وجود دارند که با درک مسائل رایج ثروتمند شدند، مانند معرفی تلفن توسط گراهام بل که ارتباط را بسیار آسان کرد. لری پیج و سرگئی برین گوگل را معرفی کردند، مارک زاکربرگ فیس بوک را ایجاد کرد و افراد زیادی مانند آنها هستند که فقط با یک ایده پول درآورده اند و سپس برای رسیدن به آن تلاش می کنند.

مهم نیست که همیشه به چنین ایده های بزرگی فکر کنید ، اما می توانید با ایده های تجاری کوچک مانند کامیون مواد غذایی ، اجاره لباس ، سرویس صبحانه سالم و موارد دیگر نیز شروع کنید. بنابراین ، حتی اگر چیزی کوچک به ذهن شما خطور کند ، از بزرگ شدن آن و ثروتمند شدن در هند دریغ نکنید.

12) تمرکز را از هزینه به سرمایه گذاری تغییر دهید

این کاری است که هر فرد ثروتمند انجام می دهد ، بنابراین اگر شما همچنین مایل به کسب درآمد بیشتر از آنچه هستید مجبور به سرمایه گذاری بیشتر و نه هزینه هستید. اگر در پایان ماه هیچ چیزی در کیف پول خود باقی نماند ، هرگز نمی توانید درآمد بیشتری کسب کنید. این برای افراد حقوق و دستمزد که مایل به ثروتمند شدن در هند هستند مهم است.

داشتن پول بیشتر برای ثروتمند شدن بسیار مهم نیست. در عوض ، آنچه مهم است این است که شما با آن پول انجام می دهید. افراد ثروتمند اطمینان می دهند که در عوض کل پول را صرف نمی کنند و در مکانی سرمایه گذاری می کنند که می توانند آن را چند برابر کنند. شما همچنین باید این بنیادی را دنبال کنید و هر پنی را سرمایه گذاری کرده و در جایی تولید کنید.

اگر می خواهید در هند ثروتمند شوید ، پس از خرید چیزهای لوکس متوقف شوید و فقط موارد لازم را خریداری کنید. شما می توانید درآمد خود را برنامه ریزی کرده و بودجه ای برای سرمایه گذاری و هزینه ها تهیه کنید.

13) محصولات طبیعی و ارگانیک عشق مردم است

محصولات طبیعی و ارگانیک به عشق دنیای امروز تبدیل شده اند. همه می خواهند محصولاتی را که عاری از شیمیایی هستند و به طور طبیعی رشد کرده و از آنها استفاده می کنند ، بخورند و استفاده کنند. مردم خودشان را دوست دارند اما وقت ندارند که از آنها مراقبت کنند.

شما می توانید از این مزیت استفاده کرده و از محصولات طبیعی استفاده کرده و محصولاتی را ایجاد کنید که می تواند به آنها در حفظ سلامت و زیبایی خود کمک کند. مردم عاشق استفاده از محصولات گیاهی هستند زیرا نه تنها آنها را زیبا می کنند بلکه به نفس پوست آنها نیز کمک می کند.

این روزها تقاضای زیادی برای این محصولات وجود دارد ، بنابراین اگر این محصولات را ارائه می دهید ، می توانید درآمد زیادی کسب کنید. از آنجا که تقاضای زیادی برای این محصولات وجود دارد و عرضه کمتر است. بنابراین می تواند به شما در کسب درآمد مناسب کمک کند.

همه نگران سلامتی ، کیفیت پوست ، رنگ پوست و همه چیز هستند و این محصولات به آنها کمک می کند تا بهترین نتیجه را بدست آورند زیرا به طور طبیعی ساخته می شوند ، بنابراین می تواند یک بستر عالی برای شما باشد.

14) با کارت اعتباری خود جدا شوید

تعداد زیادی از افراد وجود دارند که به دلیل کارت اعتباری بیشتر از درآمد خود را صرف کرده اند. آنها فکر می کنند که می توانند مبلغ ماه آینده را از درآمد خود بازپرداخت کنند و این اتفاق می افتد که اجازه نمی دهد آنها را پس انداز یا سرمایه گذاری کنند.

بنابراین ، برای ثروتمند شدن ، اولین چیز این است که کارت اعتباری را فقط برای استفاده از آن برای اهداف اضطراری نگه دارید. فراق با پول نقد کار سختی است اما پرداخت از طریق کارت اعتباری آسان به نظر می رسد. اگر از کارت اعتباری خود دوری کنید ، می توانید هزینه های ماهانه خود را بر این اساس برنامه ریزی کنید که به شما امکان می دهد پس انداز کنید و در نهایت سرمایه گذاری کنید.

15) هدف بزرگ

برای ثروتمند شدن ، باید خواب ببینید ، هدف بگیرید و تصویر بزرگ را ببینید. شما همیشه باید اهداف کوتاه مدت خود را به موارد بزرگتر تبدیل کنید. هنگامی که می دانید به کجا می خواهید برسید ، فقط می توانید مسیر درست را به سمت آن طی کنید. شما باید به سمت هدف خود برنامه ریزی کرده و به صورت مرحله به مرحله به موفقیت برسید و این تنها در صورتی امکان پذیر است که اهداف بیشتری را برای خود تعیین کنید.

اهداف کوچک شما را انگیزه نمی بخشد ، رویای بزرگ و تلاش برای دستیابی به آن تلاش می کند تا بتوانید از موفقیت لذت ببرید. هدف از چیزی که به راحتی قابل دستیابی نیست و باعث می شود دانشکده های شما به حداکثر برسد. هرچه بیشتر برنامه ریزی کنید ، بیشتر به سمت آن کار خواهید کرد ، بنابراین برای ثروتمند شدن ، اولین قدم که باید برداشته شود بزرگ است.

16) مقدار اضافه کنید

هر شخصی که ثروتمند است ، یک چیز مشترک دارد که از راه های خاص ارزشمند است. شما باید یک طاقچه مناسب پیدا کنید که در آن تخصص داشته باشید و می توانید دست خود را در رابطه با امور مالی ، بازاریابی ، سرمایه گذاری سرمایه گذاری یا هر چیز دیگری به دست آورید. فقط آن جریان خاص از تجارت را به شدت نگه دارید و به آن کمک کنید. این کاملاً به شما نتایج مثمر ثمر می بخشد و دیر یا زود شما را ثروتمند می کند.

17) با سرمایه گذاری خود شروع کنید

اگر لیست 10 ثروتمند برتر جهان را بررسی کنید ، می بینید که همه آنها تاجر هستند. هیچ کس کار نمی کند. بنابراین ، اگر می خواهید ثروتمند شوید ، به دنبال گسترش و رشد هستید ، باید سریعاً کار خود را ترک کنید. با این حال ، داشتن یک برنامه تجاری مناسب پس از بررسی تمام جوانب مثبت و منفی مربوط به شغلی که می خواهید خود را در آن مستقر کنید بسیار مهم است.

رئیس خود باشید و به نظر می رسد کارآفرین باشید. این تنها زمانی ممکن است که کار خود را شروع کنید و برای شخص دیگری کار نکنید بلکه برای خودتان کار نکنید. اگر متعهد ، متمرکز و خوش شانس باشید ، شاهد تغییر گسترده ای در سبک زندگی خود خواهید بود.

18) درآمد منفعل ضروری است

این امر برای ایجاد جریان دیگری از مشاغل امروز به یک ضروری تبدیل شده است. از آنجا که همه چیز روز به روز گران می شود و به همین دلیل برای شروع خط دیگری از مشاغل که می توانید در اوقات فراغت خود فعالیت کنید بسیار مهم شده است. به این ترتیب شما می توانید از زمان خود به طور کامل استفاده کنید و بتوانید درآمد خود را افزایش دهید که ممکن است به شما در ثروتمند شدن در هند کمک کند.

گزینه های بیشماری وجود دارد که ممکن است برای کسب درآمد منفعلانه مانند شروع یک وبلاگ ، ساختمان ، وب سایت خود ، سرمایه گذاری در وام خود ، سرمایه گذاری در بورس سهام ، سالیانه ، فروش ، فروش ، تبلیغات نمایش ، ایجاد یک محصول دیجیتال ، تبلیغات یوتیوب ،فروش یک تجارت و غیره

19) کتاب بنویسید و منتشر کنید

آیا تا به حال از J. K Rowling شنیده اید؟اگر اینطور نیست ، پس بگذارید به شما اطلاع دهیم که او یکی از مشهورترین و شایسته ترین نویسندگان در سراسر جهان است. او فقیر به دنیا آمد اما هرگز ثروتمند نخواهد مرد. چگونه؟این امکان وجود داشت که او شروع به نوشتن و انتشار کتاب کرد. اگرچه ، این اتفاق یک شبه رخ نداد. سالها طول کشید اما او اکنون در میلیارد دلار درآمد کسب کرد. بله ، شما آن را درست در "میلیارد ها" شنیده اید.

اگر مهارت و مهارت را به صورت کتبی به دست آورده اید ، می توانید این روزها برای انتشار کتاب های الکترونیکی نیز بروید. از آنجا که کتابهای الکترونیکی تقاضای زیادی در تمام وب سایت هایی مانند آمازون و Flipkart دارند. اگر کتاب شما محبوب شود ، حتی می توانید حق امتیاز کسب کنید.

20) خطرات محاسبه شده را در پیش بگیرید

واقعاً گفته می شود که تا زمانی که خطرات خاصی را به خود اختصاص ندهید ، نمی توانید درآمد کسب کنید. حتی اگر یک سرمایه گذاری جدید را شروع کنید یا در بورس سرمایه گذاری کنید ، مطمئناً خطرات را شامل می شود. با این حال ، باید تا چه حد بدانید ، خطر باید در نظر گرفته شود. اطمینان از اینكه تمام نتایج احتمالی قبل از انجام هر كاری به طور جامع سنجیده شده و با زحمت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند ، بسیار حیاتی است. عدم از دست دادن پول خود و به حداکثر رساندن ROI قطعاً باعث می شود شما یک روز خوب ثروتمند شوید.

پیچیدن

این وبلاگ باید انگیزه داشته باشد و ایده های قانونی زیادی در مورد چگونگی ثروتمند شدن در هند به شما داده است. داشتن پول زیادی برای شروع برای ثروتمند شدن ضروری نیست ، اما باید عاقلانه خرج و سرمایه گذاری کنید. برای موفقیت آمیز بودن ، کار سخت و ریزش بسیار مهم است ، شما همچنین باید توانایی ریسک کردن و بهترین استفاده را از فرصت هایی که در راه شما وجود دارد ، داشته باشید.

بنابراین ، روش های بی شماری برای ثروتمند شدن در هند وجود دارد ، که شما انتخاب می کنید به شما بستگی دارد! بنابراین ، با شروع جدید امروز موفق باشید.

مشترک در هفتگی Moneymint

هر یکشنبه ما به افرادی مانند شما با نکات ، بینش ها و فرصت های برتر برای مدیریت امور مالی و ایجاد مشاغل آنلاین خود ایمیل می کنیم. بدون اعتیاد به مواد مخدره ، بدون کلاهبرداری ، نه معلمان جعلی. برای دریافت مورد بعدی در زیر ثبت نام کنید.

سوشما سینگ

سوشما یک وبلاگ نویس تمام وقت و کارشناس مالی است. برای یادگیری چگونگی پس انداز و سرمایه گذاری پول خود به طور عاقلانه به Sushma و 10،000 خواننده ماهانه در اینجا بپیوندید.

سلب مسئولیت: محتوای این سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی حرفه ای تلقی شود. اگر به چنین مشاوره ای نیاز دارید، با یک مشاور مالی یا مالیاتی دارای مجوز مشورت کنید. ارجاع به محصولات، پیشنهادات و نرخ‌های سایت‌های شخص ثالث اغلب تغییر می‌کند. در حالی که ما تمام تلاش خود را می کنیم تا این موارد را به روز نگه داریم، اعداد بیان شده در سایت ما ممکن است با اعداد واقعی متفاوت باشند. برای جزئیات بیشتر به سیاست حفظ حریم خصوصی و سلب مسئولیت ما مراجعه کنید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.